Všeobecné obchodní podmínky servisních služeb

Poskytovatel:
Obchodní firma:STAMPI mobil s.r.o.
Sídlo:Husova 70, Humpolec, PSČ 396 01
Identifikační číslo:28072723
DIČ:CZ28072723
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15651 (dále jen „Poskytovatel“)
 
Kontaktní údaje Poskytovatele:
Kontaktní adresa:STAMPI mobil s.r.o.STAMPI mobil s.r.o.
Husova 70Poděbradova 91
396 01 Humpolec393 01 Pelhřimov
Kontaktní e-mail:info@stampimobil.cz
Kontaktní telefon:(+420) 565 552 870(+420) 565 552 873

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro objednávání servisních služeb prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.mobil-servis.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaného Poskytovatelem, a pro poskytování těchto servisních služeb.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Poskytovatele, Zákazníka a Uživatele. Zákazník zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky, a že se s nimi seznámil. Smlouva o poskytování servisních služeb, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí, budou Zákazníkovi zaslány e-mailem bezprostředně po uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování servisních služeb (dále též jen „smlouva“). Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Zákazník a Poskytovatel výslovně dohodnou na jiném jazyce. 

Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

V případech, kdy Zákazník jedná při objednávání servisních služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na něj ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 6 – Odstoupení od smlouvy.

Vymezení pojmů

Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu objednat si prostřednictvím webového rozhraní servisní službu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Zákazník, který není spotřebitelem a Zákazník, který spotřebitelem je.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví webové rozhraní. Zákazník je také Uživatelem.  

Servisní službou je oprava počítačů, mobilních telefonů a další výpočetní a komunikační techniky specifikované na webovém rozhraní. Opravou je činnost, kterou se odstraňují vady zařízení, následky poškození nebo účinky opotřebení. Za opravu se pro účely těchto obchodních podmínek považuje i údržba nebo úprava zařízení podle přání Zákazníka.

Zařízením se rozumí počítač, mobilní telefon, tablet a další výpočetní a komunikační technika, kterou si Zákazník přeje opravit, upravit nebo provést jinou servisní službu.

Objednávka a uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb

Webové rozhraní obsahuje seznam poskytovaných servisních služeb a informace o nich. Prezentace servisních služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Poskytovatele (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). 

Zákazník provádí objednávání servisních služeb vyplněním formuláře na webovém rozhraní, telefonicky nebo e-mailem. Objednávka musí vždy obsahovat co nejpřesnější popis zařízení a požadované opravy a kontaktní údaje Zákazníka (jméno a příjmení či název, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). 

Poskytovatel následně Zákazníkovi zašle informaci o ceně servisní služby a předpokládané době trvání opravy. Pokud Zákazník s cenou a dobou trvání opravy souhlasí, potvrdí svou objednávku. O přijetí potvrzení objednávky bude Poskytovatel Zákazníka informovat telefonicky či e-mailem.

Poskytovatelem sdělená doba trvání opravy je pouze orientační. Skutečná doba trvání závisí především na dostupnosti náhradních dílů. O změnách bude Zákazník vždy včas informován.

Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vzniká (tj. smlouva je uzavřena) potvrzením objednávky ze strany Zákazníka, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé ceny servisní služby nebo poskytnutím servisní služby Zákazníkovi, dle toho, co nastane dříve. 

Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování servisních služeb. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování servisních služeb (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám. 

Smlouvou o poskytování servisních služeb se Poskytovatel zavazuje poskytnout Zákazníkovi s potřebnou péčí servisní službu uvedenou v objednávce a Zákazník se zavazuje zaplatit Poskytovateli cenu servisní služby uvedenou v objednávce. 

Zákazník může zrušit objednávky dosud Poskytovatelem nepřijaté telefonicky nebo e-mailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. e-mailové adrese Poskytovatele. Všechny objednávky přijaté Poskytovatelem jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Poskytovatelem.

Zákazník, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že mu nelze objednanou servisní službu poskytnout před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, tj. 14 dnů od uzavření smlouvy. 

Pokud má Zákazník zájem o poskytnutí služby dříve než 14 dnů po uzavření smlouvy, je nutné s tímto výslovně souhlasit. Udělení souhlasu je možné i zaškrtnutím příslušné možnosti v průběhu objednávání. Pokud Zákazník vysloví souhlas s poskytnutím servisní služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá právo na odstoupení od smlouvy podle čl. 6 těchto obchodních podmínek. 

Cena služeb a platební podmínky

Ceník služeb uvedený na webovém rozhraní je pouze orientační. Závazná cena je Zákazníkovi vždy sdělena na základě jeho objednávky.

Cena servisních služeb sdělená Zákazníkovi je včetně veškerých daní, cel a dalších poplatků. Není-li uvedeno jinak, zahrnuje cena servisních služeb i náhradní díly nutné pro provedení servisní služby.

Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel při stanovení ceny servisní služby vychází z popisu zařízení a závady poskytnutého Zákazníkem. Pokud popis není úplný nebo neodpovídá skutečnosti, nebo je-li v průběhu opravy zjištěna další závada, vyhrazuje si Poskytovatel právo změnit stanovenou cenu.

O případné změně ceny bude Zákazník neprodleně informován. Pokud se změněnou cenou nesouhlasí, má právo od smlouvy o poskytování servisních služeb odstoupit. Odstoupení od smlouvy se řídí článkem 6 těchto obchodních podmínek.

Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu zálohy ve výši až 100 % ceny servisní služby ještě před jejím poskytnutím.

Zákazník má možnost zaplatit cenu za servisní službu Poskytovateli mimo další způsoby uvedené na webovém rozhraní: v hotovosti na dobírku při převzetí opraveného zařízení; bezhotovostně převodem na bankovní účet Poskytovatele, jehož číslo bude Zákazníkovi sděleno v průběhu uzavírání smlouvy.

Při bezhotovostní platbě je cena splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb. Povinnost Zákazníka uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele. 

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že náklady na zaslání zařízení Poskytovateli, náklady na pojištění zásilky a další podobné náklady nejsou součástí ceny za servisní službu. Tyto náklady hradí Zákazník podle platného tarifu zvoleného dopravce.

Poskytování servisních služeb

Po uzavření smlouvy zašle Zákazník zařízení na kontaktní adresu Poskytovatele. Zásilku doporučujeme pojistit. Za škody způsobené přepravou Poskytovatel neodpovídá. Zařízení je možné předat k opravě též osobně na některou z prodejen Poskytovatele.

Zařízení musí být odesláno odemčené a odheslované, případně spolu s uvedením přístupových hesel.

Po převzetí zásilky Poskytovatel provede prohlídku zařízení za účelem přezkumu závady a stanovení ceny a časového rozsahu opravy. Pokud se tyto údaje odlišují od údajů uvedených v objednávce, bude o této skutečnosti Poskytovatel Zákazníka neprodleně informovat.

Pokud se cena a časový rozsah opravy shodují s objednávkou, nebo pokud Zákazník udělil souhlas s jejich navýšením, provede Poskytovatel požadovanou servisní službu. Poskytovatel provádí pouze služby, které byly předmětem objednávky. Pokud v průběhu opravy Poskytovatel zjistí další závady, informuje o této skutečnosti Zákazníka.

Po skončení opravy je Zákazníkovi odesláno zařízení způsobem, který si zvolil v objednávce, nebo na kterém se s Poskytovatelem dohodli.

Opravené zařízení je Zákazník povinen převzít a uhradit cenu servisních služeb, případně doplatit rozdíl mezi zálohou a konečnou cenou servisních služeb.

Pokud Zákazník odmítá cenu servisních služeb uhradit, vzniká Poskytovateli k zařízení zadržovací právo ve smyslu § 1395 a násl. občanského zákoníku. O zadržení bude Zákazník informován e-mailem. Poskytovatel má právo na náhradu nákladů spojených s péčí o zadržené zařízení.

Odstoupení od smlouvy o poskytování servisních služeb

Zákazník má podle § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy může Zákazník ve výše uvedené lhůtě zaslat na Kontaktní adresu Poskytovatele nebo na Kontaktní e-mail Poskytovatele. Pro odstoupení od smlouvy o poskytování servisních služeb lze využít vzorový formulář poskytovaný Poskytovatelem. 

Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Odstoupit od smlouvy může Zákazník dále v případě, že nesouhlasí se změnou ceny servisních služeb. 

Odstoupením od smlouvy o poskytování servisních služeb se smlouva od počátku ruší. V případě, že Poskytovatel již provedl část servisních služeb, mu náleží poměrná část sjednané ceny servisních služeb za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Poskytovatel vrátí Zákazníkovi veškeré přijaté peněžní prostředky. Poskytovatel peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy o poskytování servisních služeb Zákazníkem, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Zákazníka přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Zákazník požadoval, (iii) přičemž ale vždy i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny služeb (pokud Zákazník žádný do 10 dnů od odstoupení Poskytovateli nesdělí), s čímž Zákazník tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. 

Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy o poskytování servisních služeb v případě, že Zákazník trvá na provedení opravy podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodných nástrojů či náhradních dílů.

V případě, že Poskytovatel odstoupí od smlouvy, bude Poskytovatel Zákazníka o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že Zákazník již zcela nebo zčásti uhradil cenu servisních služeb, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Zákazníkem nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud Zákazník žádný do 3 dnů od odstoupení Poskytovateli nesdělí), a to do 10 dnů od odstoupení od smlouvy o poskytování servisních služeb.

Odpovědnost Poskytovatele a práva z vadného plnění 

Poskytovatel neodpovídá za ztrátu nebo poškození dat ze zařízení, ke které může dojít v průběhu opravy. Poskytovatel důrazně doporučuje provést před odesláním zařízení k opravě zálohování dat.

Před odesláním zařízení Poskytovatel doporučuje smazat ze zařízení veškerá citlivá data a osobní údaje. V případě, že zařízení obsahuje citlivá data či osobní údaje, se Poskytovatel zavazuje k mlčenlivosti ohledně těchto údajů. Poskytovatel přijme přiměřená technická a další opatření k tomu, aby zabránil případnému úniku citlivých dat a osobních údajů.

Odesláním zařízení k servisní opravě bere Zákazník na vědomí a souhlasí s tím, že při vstupní diagnostice zařízení a opravě může dojít k některým nevratným změnám na zařízení (např. otevření lepených spojů). Za tyto změny nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost.

Práva Zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění se postupuje v souladu s Reklamačním řádem Poskytovatele.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatel prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00057692.

Zákazník souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. 

Případné osobní údaje Zákazníka či dalších osob obsažené v zařízení nebudou Poskytovatelem zpracovávány.

Zpracováním osobních údajů Zákazníka může Poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. 

Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje Zákazníka jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Zákazníka Poskytovatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání opraveného zařízení Zákazníkovi, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení opraveného zařízení.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

V případě, že by se Zákazník domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Zákazníka. Zákazník dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele. Oba souhlasy mohou být Zákazníkem odvolána prostřednictvím zaslání e-mailu na Kontaktním e-mailu Poskytovatele či písemně na Kontaktní adrese Poskytovatele. 

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/).

Webové rozhraní může využívat technické informace získané pomocí souboru cookies. Užívání cookies lze zakázat nastavením internetového prohlížeče. Je-li využívání souborů cookies zakázáno, nemusí být webové rozhraní zobrazováno v plné míře. Pomocí souborů cookies nelze získat žádné osobní údaje.

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování servisních služeb obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.

V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu o poskytování servisních služeb (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou. 

V otázkách neupravených smlouvou o poskytování servisních služeb (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb jsou patrné z webového rozhraní.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o poskytování servisních služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních servisních služeb (dle volby odesílatele). Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.

Poskytovatel je oprávněn k výkonu servisních služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele a předpisů týkajících se požadavků na poskytování služeb provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

Případné stížnosti vyřizuje Poskytovatel prostřednictvím Kontaktního e-mailu, nebo se může Zákazník obracet na v předchozím odstavci vypočítané subjekty. Poskytovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

Obsah webových stránek Poskytovatele, všechny na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Poskytovatel postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. 

Webové rozhraní může využívat servisní službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Servisní služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými počítače Uživatele umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní Uživatelem. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní Uživatelem a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Poskytovatele a provozovatele webového rozhraní a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Uživatele s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Uživatel může odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasí Uživatel se zpracováváním údajů o něm společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 

Smlouva o poskytování servisních služeb včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí smlouvy o poskytování servisních služeb a obchodních podmínek Zákazníkovi nejsou tímto jakkoli dotčena). Smlouvu o poskytování servisních služeb včetně obchodních podmínek poskytne Poskytovatel Zákazníkovi na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem)

V případě dotazu k obchodním podmínkám a smlouvě o poskytování servisních služeb poskytne Poskytovatel Zákazníkovi bezodkladně veškeré potřebné informace. 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. dubna 2015.