Reklamační řád

Poskytovatel:
Obchodní firma:STAMPI mobil s.r.o.
Sídlo:Husova 70, Humpolec, PSČ 396 01
Identifikační číslo:28072723
DIČ:CZ28072723
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15651 (dále jen „Poskytovatel“)
 
Kontaktní údaje Poskytovatele:
Kontaktní adresa:STAMPI mobil s.r.o.STAMPI mobil s.r.o.
Husova 70Poděbradova 91
396 01 Humpolec393 01 Pelhřimov
Kontaktní e-mail:info@stampimobil.cz
Kontaktní telefon:(+420) 565 552 870(+420) 565 552 873

 

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad opravy zařízení a uplatnění nároků ze záruky za jakost služeb, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a je-li Zákazníkem spotřebitel, zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Zákazník u Poskytovatele na Kontaktní adrese Poskytovatele (další způsoby uplatnění vad dle Reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). 


U veškerých služeb odpovídá Poskytovatel Zákazníkovi za to, že zařízení při převzetí nemá vadu, pro kterou bylo odesláno do servisu. 


V případě, že byla služba poskytnuta vadně, má Zákazník právo na bezplatnou opravu. Nelze-li vadu odstranit, má Zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny servisní služby. 


Práva z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník vadu sám způsobil. 


Případnou vadu je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu poté, kdy má Zákazník možnost zařízení prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Nejpozději lze vadu reklamovat do šesti měsíců od převzetí opraveného zařízení.


Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy je Poskytovateli oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vadu opravy. 


Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel se Zákazníkem nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví Poskytovatel písemné potvrzení.


V případě sporné reklamace rozhodne Poskytovatel o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.


Reklamaci lze uplatnit informováním Poskytovatele telefonicky, e-mailem či písemně.  


Doručení vadného zařízení (jinak než na dobírku, kterou Poskytovatel nepřebírá) na Kontaktní adresu Poskytovatele (nebo osoby určené k opravě), do jakékoliv provozovny Poskytovatele nebo do sídla Poskytovatele. Při zasílání je Zákazník povinen zařízení zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. K zařízení je vhodné přiložit doklad o provedení servisní služby či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující opravu zařízení Poskytovatelem, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nic z výše uvedeného nebrání pozitivnímu vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. dubna 2015.